Nästa fråga

Hur går en vårdnadstvist i domstolen till?

När man väl har gjort de här stegen då startar en egen process i domstolen, där domstolen har olika moment som ska genomföras innan man kallas till en muntlig förberedelse. Det är bland annat att hämta in en upplysning för det fall om föräldrarna eller en av föräldrarna har begärt att få ett interimistiskt beslut. En snabbupplysning inhämtas från socialtjänsten i den kommun där barnet bor och där tar man fram uppgifter kring hur barnens situation ser ut och i den mån barnet är gammalt nog så ska bara ska Socialtjänsten också höra barnet inför den muntliga förberedelsen. Barnen hörs inte i domstolen, de får sin röst hörd genom att Socialtjänsten pratar med dem innan den muntliga förberedelsen sker.

När man väl har kallats till den muntliga förberedelsen, då inträder domstolens krav på att försöka att föräldrarna ska nå en förlikning. Den här förlikningen jobbar tingsrätten självständigt med. Domstolen ska självständigt se till att föräldrarna kan komma till en lösning, om det är möjligt, och förhandlingarna kan bli ganska tuffa. Man får både ge och ta inför domstolen. Och man använder sig av olika modeller, vilken den vanligaste är att domaren sitter tillsammans med vardera partens ombud ensam och sen så talar domstolen med varje part ensam i ett försök att förlika. Skulle det här inte gå, så kommer det ställas frågor om man vill försöka få en medlare som kan medla mellan föräldrarna. Det är också frivilligt, man kan inte tvingas in i medling och man kan inte tvingas in i någonting av domstolen, men de kommer försöka få föräldrarna att samarbeta.

Om alla de här försöken misslyckas, då kommer tingsrätten att inhämta en vårdnads-, boende- och umgängesutredning om det ställs krav från en av föräldern att vårdnaden skall upplösas. Skulle en förälder bara ställa kravet på att till exempel få umgänge med barnen, så görs en umgängesutredning. Det ska inte göras en större utredning än vad själva frågan kräver. När den här utredningen är klar då kommer den med en rekommendation från Socialtjänsten vad de tycker ska gälla för barnet. Och då har Socialtjänsten också pratat med skola, med barnet själv och med föräldrarna. När de här sammanställts till en skrift då börjar man närma sig slutet på själva utredningen av processen eller det som det som ska leda till domslutet så småningom. Domstolen kommer då att säga till parterna att ni måste inkomma med bevisning och så får vardera part på sin sitt håll bestämma vilken bevisning de ska åberopa. Antingen om det ska vara både muntligen och skriftligen bevisning eller om du bara ska vara muntlig bevisning.

Sedan när det är klart så kallar domstolen till huvudförhandling och då kallas även vittnena dit och då får man uppträda muntligen i domstol. Domstolen kallar då till en så kallad huvudförhandling och den huvudförhandlingen kan vara under flera dagar om det är många vittnen och svåra frågor som ska lösas. Även på huvudförhandlingen kommer tingsrätten att försöka medla mellan föräldrarna så att de kommer till en samförståndslösning för domstolen har som uppdrag att försöka få föräldrar att samarbeta.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt